Rued Langgaard: Samlede Præludier Og Mindre Stykker For Orgel Bind 1-3

Bog | Orgel

Komponist: Rued Langgaard
Format: Nodehæfter | Studie

Samlede præludier og mindre stykker for orgel, bind 1-3. Udgivet af Birgitte Ebert og Bendt Viinholt Nielsen.

Rued Langgaard Udgaven, Edition Wilhelm Hansen, Copenhagen, 2017.

 

Fra forordet:

Med udgivelsen af Rued Langgaards præludier og mindre orgelværker i tre bind præsenteres
komponistens bidrag til dette repertoire i sin fulde udstrækning og al sin mangfoldighed. Udgiverne har valgt at publicere så mange af Langgaards små orgelstykker, som det har været muligt at præsentere i autentisk form, frem for at foretage et udvalg ud fra æstetiske eller formelle kriterier. De 113 kompositioner præsenteres i kronologisk rækkefølge i henhold til Bendt Viinholt Nielsens værkfortegnelse Rued Langgaards Kompositioner (1991). Intentionen om, så vidt muligt, at få alle fuldførte kompositioner med i udgaven har medført betydelige redaktionelle udfordringer. I enkelte tilfælde er manuskripterne fra Langgaards hånd så uklare eller mangelfulde, at udgiverne har måttet opgive at nå frem til en udgivelsesform, der lever op til Rued
Langgaard Udgavens kontante krav om autenticitet og kritisk tilgang til kildematerialet. Derfor har udgiverne heller ikke gjort forsøg på at inddrage en række, for størstedelens
vedkommende ubetitlede og udaterede, præludier, der er efterladt i så løs en notation, at publicering i tilnærmelsesvis autentisk form ikke er mulig (disse satser er registreret i værkfortegnelsens tillæg som U10-U20).

INDHOLD / CONTENTS

 

Bind 1 / Volume 1

 

PRÆLUDIER OG MINDRE STYKKER FOR ORGEL 1912-1939 /

PRELUDES AND MINOR PIECES FOR ORGAN 1912-1939

 

[1]          Jeg vil din Pris udsjunge (Præludium) / I Will Sing Thy Praise (Prelude)

              BVN 52:1 (1912)

[2]          Præludium til første Juledag (Koralforspil til “Af Højheden oprunden er”) /

              Prelude for Christmas Day (Choral Prelude to ‘How Bright Appears the Morning Star’)

              BVN 52:2b (1912, rev. 1913)

[3]          O, Kristelighed (Stemningsbillede) / Oh, Christian Faith Sweet (Mood Picture)

              BVN 154 (1918)

[4]          Hymne over “Dejlig er Jorden” / Hymn on ‘Beautiful Saviour’

              BVN 157a (1918)

[5]          Fantasi over “Dejlig er Jorden” / Fantasy on ‘Beautiful Saviour’

              BVN 157b (1918, rev. 1950)

[6]          Juleaften [I] / Christmas Eve [I]

              BVN 157c (1918/1950?)

[7]          Ved Axel Gades Jordefærd [Version 1921] / At Axel Gade’s Funeral [Version 1921]

              BVN 171 (1918, rev. 1921)

[8]          Ved Axel Gades Jordefærd [Version 1935] / At Axel Gade’s Funeral [Version 1935]

              BVN 227 (1918, rev. 1921/1935/rev.?)

[9]          Præludium over “Jeg vil din Pris udsjunge” (Ved Slotskirkens 100 Aars Jubilæum) /

              Prelude on ‘I Will Sing Thy Praise’ (At the Palace Chapel centenary)

              BVN 194b; 1926)

 

[10]        Præludium F-dur [I] [“Min Sjæl, du Herren love”] /

              Prelude F major [I] [‘Now Praise, My Soul, The Lord’]

              BVN 199 (1928?)

[11]        Præludium til Juleaften / Prelude for Christmas Eve

              BVN 200 (1928)

[12]-[20] 9 Præludier til Advent, Jul og Nytaar / 9 Preludes for Advent, Christmas and the New Year

              BVN 210 (1930)

              [12] 1. Første Søndag i Advent “Dagen er nær” (Rom. 13,12) /

              First Sunday in Advent “The day is at hand” (Romans 13:12)

              [13] 2. Anden Søndag i Advent “Himmelens Kræfter skulle røres” (Luk. 21,26) /

              Second Sunday in Advent “The powers of heaven shall be shaken” (Luke 21:26)

              [14] 3. Tredie Søndag i Advent “Trøster mit Folk” (Es. 40,1) /

              Third Sunday in Advent “Comfort ye my people” (Isiah 40:1)

              [15] 4. Fjerde Søndag i Advent “Glæder Eder” (Fil. 4,4) /

              Fourth Sunday in Advent “Rejoice” (Philippians 4:4)

              [16] 5. Juleaften (Indlednings-Forspil til “Det kimer nu til Julefest”) “Og der var Hyrder… og               himmelsk Hærskare” (Luk. 2,1-14) / Chrismas Eve (Introductory Prelude to ‘The Happy Christmas               Comes Once More’) “And there were shepherds abiding… and heavenly host” (Luke 2:1-14)

              [17] 6. Første Juledag “Fredsfyrsten, Vældig Gud” (Es. 9,6) /

              Christmas Day “The Prince of Peace, The mighty God” (Isiah 9:6)

              [18] 7. Anden Juledag (Ved Krybben) / Second Day of Christmas (At the Crib)

              [19] 8. Søndag efter Jul “Et tegn som imodsiges…” (Luk. 2,34) /

              Sunday after Christmas “A sign which shall be spoken against...” (Luke 2:34)

              [20] 9. Nytaarsdag “Eders Liv er en Damp” (Jak. 4,14) /

              New Year’s Day “Your life is even a vapour” (James 4:14)

[21]        Palmesøndag / Palm Sunday

              BVN 210:4 (1930, rev.?)

[22]        Nytaarsmorgen / New Year’s Morning

              BVN 210:9 (1930, rev.?)

[23]        Præludium Es-dur [I] [“Udrust dig, Helt fra Golgatha”] /

              Prelude E flat major [I] [‘Rise, Hero Bold From Calvary!’]

              BVN 213 (1931)

[24]        2 Salmeforspil / 2 Hymn Preludes

              BVN 214 (1931)

  1. “Mig hjertelig nu længes” / ‘O Sacred Head, Now Wounded’
  2. “Dejlig er Jorden” / ‘Beautiful Saviour’

[25]        Bortrykkelsen / Caught Up Together

              BVN 226 (1934)

[26]        Et Menneskes Dage er som Græs / The Days of Man are as Grass

              BVN 229 (1935)

[27]        Toccata [Version 1935/38] / Toccata [Version 1935/38]

              BVN 230 (1911, rev. 1935/1938)

[28]        Preludio patetico (Syng højt min Sjæl) / Preludio patetico (Sing Out my Soul)

              BVN 231 (1913, rev. 1935)

[29]        Preludio patetico [Version 1938] / Preludio patetico  [Version 1938]

              BVN 236 (1913, rev. 1938)

[30]        Som en Tyv om Natten / As a Thief in the Night

              BVN 238 (1938)

[31]        Expression / Expression

              BVN 242 (1930/1932, rev. 1939)

 

APPENDIKS / APPENDIX

[32]        Pinse (Præludium efter Siegfried Langgaard) /

              Whitsun (Prelude after Siegfried Langgaard)

              BVN B30 (1938)

 

 

Bind 2 / Volume 2

 

PRÆLUDIER OG MINDRE STYKKER FOR ORGEL 1940-47 /

PRELUDES AND MINOR PIECES FOR ORGAN 1940-47

 

[1]          Høstpræludium / Harvest Prelude

              BVN 250 (1940)

[2]          Præludium til Højmessen i Ribe Domkirke / Prelude for Sunday Service in Ribe Cathedral

              BVN 251 (1940)

[3]          Præludium til Juleaften / Prelude for Christmas Eve

              BVN 252 (1940, rev.?)

[4]          Jul / Christmas

              BVN 255 (1930/1940, rev. 1948-50)

[5]          Præludium c-mol [I] / Prelude C minor [I]

              BVN 257 (1941)

[6]          Første Fastelavn (Math. 4,1-11) / First Sunday in Lent (Matt. 4: 1-11)

              BVN 258 (1941?)

[7]          Anden Fastelavnssøndag / Second Sunday in Lent

              BVN 259 (1941)

[8]          Fastelavn / Shrovetide

              BVN 260 (1941)

[9]          Mariæ Bebudelse / The Annunciation

              BVN 262 (1941)

[10]        Langfredag [I] / Good Friday [I]

              BVN 263 (1941)

[11]        Kristi Himmelfartsdag / Ascension Day

              BVN 264 (1941)

[12]        Sjette Søndag efter Paaske / Sixth Sunday after Easter

              BVN 265 (1941)

[13]        Pinsedag / Whit Sunday

              BVN 266 (1941)

[14]        Hjemad! (O, Gud ske Lov! det hjemad gaar), Minde for Orgel /

              Homewards! (O, Thank God, the Road Leads Homewards), Reminiscence for Organ

              BVN 267 (1941)

[15]        Paaske [I] / Easter [I]

              BVN 274 (1942, rev.?)

[16]        Anden Juledag (Sct. Stefans Dag!) / Second Day of Christmas (St. Stephen’s Day!)

              BVN 275 (1942)

[17]        Anden Paaskedag (“Emmaus”) / Easter Monday (‘Emmaus’)

              BVN 276 (1942)

[18]        Bryllupsmarch / Wedding March

              BVN 277 (1942)

[19]        Skærtorsdag / Holy Thursday

              BVN 278 (1942)

[20]        Begravet (Første Søndag efter Trinitatis) / Buried (First Sunday after Trinity)

              BVN 279 (1942)

[21]        Fantasi over “Dronning Dagmar ligger i Ribe syg” / Fantasy on ‘The Death of Queen Dagmar’               BVN 280a (1942)

[22]        Bisættelse og Begravelse / Funeral and Burial                              

              BVN 283 (1942)

[23]        Orgelstykke (Højmessepræludium) / Organ Piece (Prelude to Sunday Service)

              BVN 284 (1942)

[24]        Alle-Sjæle [I] / All Souls [I]

              BVN 285 (1942)

[25]        Paaskedag / Easter Day

              BVN 287 (1943)

[26]        Paaskemorgen [I] / Easter Morning [I]

              BVN 288 (1943)

[27]        Fjerde Søndag i Advent / Fourth Sunday in Advent

              BVN 291 (1941/1943)

[28]        Transmissions-Præludium / Prelude to Broadcast

              BVN 299 (1944)

[29]        Ved Fredsgudstjenesten / At the Peace Service

              BVN 301 (1944)

[30]        Juleaftenspræludium / Christmas Eve Prelude

              BVN 304 (1944, rev. 1946, 1949)

[31]        Requiem (Ved Mindegudstjenesten 10. Juni 1945) / Requiem (At the memorial service 10 June 1945)               BVN 306 (1945)

[32]        Præludium (Ved Festgudstjenesten i Anledning af Ribe Katedralskoles 800 Aars Jubilæum) / Prelude (At the festival service for the 800th anniversary of Ribe Cathedral School)

              BVN 308 (1945)

[33]        Præludium Es-dur [II] / Prelude E flat major [II]

              BVN 317 (1946, rev. 1950)

[34]        Hans Tausen (Præludium ved Afsløringen af Hans Tausens Statue ved Ribe Domkirke) /

              Hans Tausen (Prelude at the unveiling of Hans Tausen's statue at Ribe Cathedral)

              BVN 320 (1946)

 

[35]        Opstandelsen / The Resurrection

              BVN 326 (1947)

[36]        Pinse / Whitsun

              BVN 329 (1947)

[37]        Paaske [II] / Easter [II]

              BVN 330 (1947)

[38]        Anden Pinsedag / Whit Monday (BVN 331; 1947)

[39]        Fantasi (til Ribe Domkirke eller Marmorkirken) /

              Fantasy (for Ribe Cathedral or the Marble Church)                      

              BVN 333 (1947, rev. 1949)

[40]        Til Harmoniumindvielse i Brorsons Minde /

              For the Inauguration of the harmonium in the Brorsons Minde      

              BVN 338 (1947)

 

 

Bind 3 / Volume 3

 

PRÆLUDIER OG MINDRE STYKKER FOR ORGEL 1948-1952 /

PRELUDES AND MINOR PIECES FOR ORGAN 1948-1952

 

[1]          Som Lynet er Kristi Genkomst / As Lightning is Christ’s Second Coming

              BVN 341 (1948)

[2]          Store Bededag / General Prayer Day

              BVN 347 (1948)

[3]          Præludium Fis-dur / Prelude F sharp major

              BVN 349 (1948)

[4]          In domum Domini [I] (Præludium ved 1000 Aars Bispejubilæet i Ribe Domkirke 25. Maj 1948) /

              In Domum Domini [I] (Prelude for the Millenary of the Bishopric in Ribe Cathedral, 25 May 1948)

              BVN 350 (1947/1948)

[5]          In domum Domini [II] (Ved det tusindaarige Bispejubilæum) / In Domum Domini [II] (For the               Millenary of the Bishopric)

              BVN 352 (1948)

[6]          Præludium til Landemodegudstjenesten / Prelude for the Diocesan Conference Service

              BVN 353 (1948)

[7]          Højmessepræludium / Sunday Service Prelude

              BVN 360 (1948)

[8]          Præludium A-dur [I] / Prelude A major [I]

              BVN 364 (1948)

[9]          Pinsemorgen / Whitsun Morning

              BVN 370 (1948)

[10]        Øde Gader / Deserted Streets

              BVN 373 (1949)

[11]        Ved Bispeafgang (Fuga over "Den signede Dag") /

              For the Retirement of a Bishop (Fugue on ‘The Bright Blessed Day’)

              BVN 374 (1949)

[12]        Påskedag, Pinse, Konfirmation / Easter Sunday, Whitsun, Confirmation

              BVN 377 (1949)

[13]        Langfredag [II] / Good Friday [II]

              BVN 378 (1949)

[14]        Paaskemorgen [II] / Easter Morning [II]

              BVN 379 (1949)

[15]        Ved Bispeindsættelse i Ribe Domkirke / For the Induction of the Bishop at Ribe Cathedral   

              BVN 380 (1949)

[16]        Ved Jacob Riisfesten i Ribe Domkirke / For the Jacob Riis Festival at Ribe Cathedral

              BVN 382 (1938/1949)

[17]        Præludium As-dur [I] / Prelude A flat major [I]

              BVN 383 (1949)

[18]        Præludium A-dur [II] / Prelude A major [II]

              BVN 384 (1949)

[19]        Marmorkirkepræludium / Marble Church Prelude

              BVN 393:3 (1949)

[20]        Præludium c-mol [II] / Prelude C minor

              BVN 394 (1949)

[21]        Radio Præludium / Radio Prelude

              BVN 395 (1949?)

[22]        Juledagshøjmesse / Christmas Day Service

              BVN 396 (1949)

[23]        Præludium F-dur [II] / Prelude F major [II]

              BVN 397 (1949)

[24]        Præludium Es-dur [III] / Prelude E flat major [III]

              BVN 399 (ca. 1950)

[25]        Skærtorsdag (Forraadelsen) - Langfredag (Klipperne revnede) - Paaskemorgen (Jordskjælvet og               Englen) / Holy Thursday (The Betrayal) - Good Friday (The Rocks Rent) - Easter Morning (The               Earthquake and the Angel)

              BVN 401 (1950)

[26]        Pintse / Whitsun

              BVN 402 (1950)

[27]        Forbigang (Paaske for Herren) / Passover (Easter for the Lord)

              BVN 403 (1950)

[28]        Præludium til Højmessen / Prelude for Sunday Service

              BVN 405 (1950)

[29]        Sonate / Sonata

              BVN 410 (1950)

  1. Præludium / Prelude (Allegro poco)
  2. Præludium / Prelude (Allegro)

[30]        Præludium Es-dur [IV] / Prelude E flat major [IV]

              BVN 411 (1950)

[31]        Jeg venter dig, Herre Jesus, til Dom / I Wait for Thy Judgement, Lord Jesus

              BVN 413 (1950)

[32]        Præludium D-dur [I] / Prelude D major [I]

              BVN 415 (ca. 1951)

[33]        Dejlig er den Himmel blaa! / Lovely is the Sky of Blue!

              BVN 416 (1951)

[34]        Langfredag [III] / Good Friday [III]

              BVN 418 (1951)

[35]        Dante’s “Helvede” / Dante's “Hell”

              BVN 421 (1951)

[36]        Præludium E-dur / Prelude E major

              BVN 425 (1951)

[37]        Præludium As-dur [II] / Prelude A flat major [II]

              BVN 427 (1951)

[38]        Præludium Es-dur [V] / Prelude E flat major [V]

              BVN 429 (1951)

[39]        Præludium F-dur [III] / Prelude F major [III]

              BVN 430 (1952?)

[40]        Præludium As-dur [III] / Prelude A flat major [III]

              BVN 431 (1952)

 

APPENDIKS / APPENDIX

[41]        Carl Nielsen – Laub – Opgør / Carl Nielsen – Laub – Showdown

              BVN 409 (1950)

 

 

Bemærk / Please note:

På grund af manglende kilder eller som følge af det bevarede kildemateriales karakter har det ikke været muligt at publicere følgende kompositioner, som er registreret i værkfortegnelsen BVN (Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Rued Langgaard’s Compositions. An Annotated Catalogue of Works. With an English Introduction. Odense Universitetsforlag, 1991):

Due to missing sources or the state of the extant musical sources, it has not been possible to publish the following titles, which are registered in the BVN catalogue of works (Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Rued Langgaard’s Compositions. An Annotated Catalogue of Works. With an English Introduction. Odense Universitetsforlag, 1991):

BVN 129 Fantasi over “Dejlig er Jorden” [I] (1917?)

Note. Fantasi over “Dejlig er Jorden” [II] BVN 157b (1918) er publiceret i bind 1 som nr. 5, men uden angivelsen “[II]” / Fantasy on “Dejlig er Jorden” [II] is published in volume 1 as no. 5 but without the designation ”[II]”

BVN 325 Ved Sørgegudstjenesten over Christian X (1947)

BVN 348 Store Bededag [II] (1948)

Note. Store Bededag [I] BVN 347 (1948) er publiceret i bind 3 som nr. 2, men uden angivelsen “[I]” / Store Bededag [I] is published in volume 3 as no. 2 but without the designation ”[I]”

BVN 356 Allesjæle! [II] (1948)

BVN 358 Mystère (1948)

BVN 359 Ribestemninger (Høsthimmel i Ribe) (1948-49)BVN 362 Under Erindringens stumme Himmel (1948)

 

 

ISBN: 9788759837849
Skill Level: Medium-øvet Explain this
Udgivet på: 28 juli 2017
Sideantal: 528
Sprog: Engelsk, Dansk
Katalognummer: WH32813